Во морето на популарни интернационални имиња за деца, старите имиња паднаа во заборав. Ве потсетуваме на неколку традиционални женски ретро имиња што ги носеле нашите баби и дедовци со прекрасна симболика.

Аница, Анкица – женско име што значи благодарност и милост.

Анџелина, Анѓелка – зборот е во форма на името „Ангела“ што доаѓа од грчкиот збор „ангелос“ или „Ангелос“ и значи Божји гласник или ангел.

Богдана, Богданка – потеклото на името Богдана е сопствената именка „Бог“ и формата на глаголската придавка на пасивниот глагол „дати“, така што значењето на името е „Богом дана“.

Вида – формирано од основите на зборот „вид“.

Ѓурѓица – име од грчко потекло добиено од зборот „Γεωργός“, што значи земјоделец.

Ева – име од хебрејско потекло, изведено од зборот „Хава“, што значи „живо суштество“. Според Библијата, тоа е името на првата жена создадена од Бога и сопругата на првиот човек Адам. Ева е создадена од реброто на Адам и таа е предок на човештвото.

Жанка – српско женско име чие значење е „потекнува од Бога“, а потекнува од името Божана.

Јања – женско име потекнува од грчкиот збор „Јоаникиос“, што значи „носител на светата благодат“.

Љубица – потекнува од глаголот „да сакаш“.

Малина – женско име создадено во народот, со претворање на името на растението во лично име. Означува слатка, убава и симпатична девојка.

Миница- женско име потекнува од именката „јасмин“

Николија – потекнува од машкото име „Никола“.

Петрија – изворот е зборот „петра“, што на грчки и латински значи карпа, камен, карпа.

Сунчица – изведено од општата именка сонце – светло, сјајно, топло, нежно.

Ружица – потекнува од името Ружица. Потекнува од латинскиот збор „роса“, што значи роза.

Споменка – име од домашно потекло. Постои мислење дека основите на името се од зборот спомени(меморија, сеќавање, кога споменуваат, запомнето – незаборавно)

Извор :